Zakres usług

W zakresie prawa pracy doradzamy klientom w kwestiach dotyczących, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Pomagamy firmom przygotowywać m.in. projekty umów o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, o odpowiedzialności materialnej pracowników, układy zbiorowe pracy itp. Doradzamy również, jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy, także w przypadku zwolnień grupowych oraz opiniujemy zbiorowe układy pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w sprawach sądowych, doradza także w zakresie ubezpieczeń społecznych. W zakresie roszczeń pracowniczych, prowadzimy sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o nieuzasadnione i niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o mobbing, nierówne traktowanie, wydanie świadectwa pracy itp. W zakresie ubezpieczeń społecznych, nasza specjalnością są sprawy o rentę, emeryturę, przeliczenie świadczenia, objęcie ubezpieczeniem, zwrot nienależnych świadczeń, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Nasza działalność obejmuje również bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, w skład której wchodzą :
     • przygotowywanie wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnoprawnych wraz z negocjowaniem warunków
     • reprezentacja w postępowaniach sądowych, cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, egzekucji)
     • opracowywanie projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.

     Nasza Kancelaria świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych i świadczeń od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz innych roszczeń, wynikających:
     • z wypadków komunikacyjnych (ubezpieczenie OC, NW),
     • z wypadków przy pracy,
     • zdarzeń losowych objętych umowami ubezpieczenia (np. na życie, od niebezpiecznych wypadków, od pożaru itp.),
     • błędów w sztuce lekarskiej,
     • błędnych decyzji administracyjnych,
     • niewykonania umów.

     Na powyższe działania składają się :
     • dochodzenie roszczeń w drodze negocjacji,
     • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

     W zakresie zamówień publicznych Kancelaria pomoże Państwu przygotować ofertę oraz zebrać wymagane dokumenty w ramach zamówień publicznych. Profesjonalna obsługa wyeliminuje błędy formalne wpływające na ważność przedstawianych ofert, tak by istotą rozpatrywanej oferty był jej zakres merytoryczny.

     W szczególności oferujemy :
     • pomoc prawną przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej,
     • pomoc prawną przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
     • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
     • przygotowanie protestów, odwołań i skarg,
     • przygotowanie projektów rozstrzygnięć wnoszonych protestów,
     • reprezentowanie w postępowaniu arbitrażowym oraz sądowym.